Podmienky prijatia

Písomnú žiadosť o sociálnu službu fyzická osoba, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z., predloží podľa trvalého bydliska príslušnej obci. Táto inštitúcia na základe svojej pôsobnosti je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov. Po doručení rozhodnutia o posúdení občan požiada príslušné zariadenie o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Pri nástupe do ZPS predložte:

>právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zaradenie do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona o sociálnych službách
>rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku - kópia
>vyhlásenie o majetku žiadateľa
>občiansky preukaz - kópia
>preukaz poistenca - originál
>pri nástupe do zariadenia
>potvrdenie o bezinfekčnosti
>zdravotná dokumentácia
>vyhotovený zoznam všetkých vecí, vrátane cenín